Hausmannsgt 7 (598.74 mi) Oslo, Norway 0133 [email protected]

Digitale kart

Mitt forhold til kart og kartverk, er i all hovedsak knyttet til de papirbaserte. Jeg bruker jo kart på GPS-enheter, men da mest som veiviser når jeg er ute og kjører.

Digitale kart

I min tid i Forsvaret brukte vi mye kart, men dette var utelukkende papirbaserte kart. Kart finnes i mange målestokker, men det å kunne bruke et kart er uansett det samme prinsipp uavhengig av målestokk. Kart er et gammelt hjelpemiddel, men når det gjelder digitale kart er dette en ganske ny oppfinnelse. Jeg tenker at både digitalt og papirbasert er gode hjelpemidler, men til hvert sitt bruk og behov.

Digitalt kart

Et digitalt kart er på mange måter veldig likt, de papirbaserte kartene vi kjenner fra før. Uansett er kart en oversikt eller bilde, av terrenget men forminsket ned mange ganger. Det at kartet er et utvalg sett ovenfra, er vel noe de fleste vet. Det er her målestokk kommer inn i bildet, målestokk 1: 10 000 betyr at det er forminsker 10 000 ganger fra terrenget til kartet. På et kart er det vanlig å ta med seg veier, elver, hus, høyder og så videre. Hvor detaljert kartet skal være, avhenger av kartets formål (bruk) og ikke minst hvilken målestokk det har. Eksempler på kart kan være: Veikart, Turkart, Orienteringskart. Prinsippet er det samme med digitale kart, men her er det et utvalg av romlige objekter som blir lagret og kodet i databaser. Detaljer rundt det tekniske, blir veldig fagspesifikt og avansert. Til forskjell fra de ordinære papirbaserte kartene, kan man si at et digitalt kart alltid lagres i målestokk 1:1. Man koder alle objekter man vil ha med på kartet, her må man tenke på til hvilket bruk kartet er tenkt. Måle- og kodejobben med et digitalt kart, er tidkrevende men ikke desto mindre viktig. Om man vil lage et digitalt kart, må man ha egne dataprogram med geodataformat og en egen geodatabase. For å kunne presentere kartet, må man i tillegg ha et kartvisningsprogram.

Må oppdateres

Mange tenker at digitale kart oppdateres av seg selv, dette stemmer ikke. Alle typer kart må oppdateres, men med et digitalt kart er så klart denne jobben enklere enn med papirbaserte. Man kan gjerne si at et kart er et snapshot av virkeligheten, på det tidspunkt som kartet ble laget.

Må oppdateres

Geodata

Det er mange navn på det som en del kaller digitale kart, geodata eller romlige data kan det også kalles. Men for meg er digitalt kart det mest naturlige å benevne det som.

Møysommelig arbeid

Uansett type kart, det er et møysommelig og krevende arbeid å lage gode kart. Jeg har sett alt fra enkle kart med få nedtegninger, til de mer avanserte kartene hvor nær sagt alt er tatt med. Men om man ikke trenger et veldig detaljert kart, kan man med fordel klare seg med enklere kart. De er ofte mer lettleste og oversiktlige, og detaljer man ikke har behov for kan lett fjernes eller utelates. Lykke til med ditt neste kart, om det er papirbasert eller digitalt!

Comments are closed.