Hausmannsgt 7 (598.74 mi) Oslo, Norway 0133 [email protected]

GPS et nyttig verktøy

Svært mange av oss bruker GPS (Global Positioning System) daglig. De fleste når de sitter i bilen. Men GPS finnes i mange utgaver og modeller, og alle til sitt bruk og behov. Innen friluftsliv, jakt og sport er GPS blitt et nyttig verktøy.

GPS et nyttig verktøy

Jeg kan vanskelig tenke meg, at vi bare for noen få år siden klarte oss uten dette verktøyet. Men jeg har også erfart at GPS kan slå feil, hva den tekniske årsaken til dette er vet jeg for lite om. I min jobb som yrkessjåfør, er det i alle fall et godt hjelpemiddel. Men det å være lokalkjent, er uansett en fordel selv med tekniske hjelpemidler som GPS. Dagens nye bilmodeller, har svært ofte integrerte GPS-enheter med store og oversiktlige skjermer.

Nøyaktighet

Det er utrolig hvor nøyaktig en GPS-enhet kan gi deg riktig posisjon, under gode forhold snakker vi om cirka syv meter margin. Dette er til vanlig bruk, i for eksempel biler.

Landbaserte stasjoner

Det er en del som har behov for enda mer presis posisjon, for eksempel til veibygging, brøyting, oppmåling av tomer og så videre. For å kunne innhente en så presis posisjon som mulig, er det opprettet landbaserte stasjoner. Slike stasjoner, sender det man kaller for korreksjonssignaler. Med spesialutstyr og de nevnte landbaserte stasjoner, er nøyaktigheten nede på noen få centimeter. Tidligere var det ikke mulig å få slike presise posisjoner sivilt, da det var forbeholdt militært bruk. Men etter mai år 2000, ble det åpnet opp også for sivilt bruk.

Tre satellitter

Landbaserte stasjoner

Som de fleste vet, er det mange muligheter med en GPS-enhet. Men for å kunne vise vei til destinasjon, må enheten vite aktuell posisjon til enhver tid. På fagspråket kalles det å kalkulere en to-dimensjonal posisjon, som betyr lengde som gir øst/vest koordinater, og bredde som gir nord/sør koordinater. GPS-mottakeren må altså minst være låst på tre satellitt-signaler, men om man har fire satellitter eller mer, kan man i tillegg få høydeangivelse. Med de nevnte signaler fra satellittene, kan GPS-enheten som vi vet gi deg opplysninger om fart, slepestreker/spor amt avstand og tid til destinasjon. Den gir deg også opplysninger om estimert tid for ankomst destinasjon.

Nyttig og praktisk

Det er ikke noen tvil om at GPS-enheter er nyttig, enten om det er til bruk i jobb eller i det private. Det er utvilsomt en sikkerhet også, men husk det er teknisk utstyr som man aldri skal stole 100 prosent på.

Kartsoner

Norge er som kjent et langstrakt land, men på samme tid veldig smalt. Norge dekkes av UTM-sonene fra 32-36 om vi tar utgangspunkt i fastlands-Norge. Men ser vi på de store havområdene våre, er det sonene 29-37 som gjelder. Siden det kan forekomme feilkilder ved GPS-posisjoner, er det ofte vanlig med en felles referanse for geografiske data som skal dekke landet vårt. For Norge sin del er den aktuelle sonen nummer 33. Denne sonen brukes også i mange digitale online karttjenester. GPS er et glimrende eksempel på, hvordan militært utstyr også kan brukes sivilt. Det var det amerikanske forsvaret, som startet utviklingen allerede i 1974.

 

Comments are closed.